s vs z

You are viewing an old revision edited by Tom Shull on Monday, Dec. 1, 2014, 10:50 a.m. Read the current version edited by Tom Shull on Thursday, Nov. 12, 2015, 4:05 p.m. .

A notoriously tough aspect for new cuers is assigning the correct handshape for /s/ and /z/. This decision occurs frequently in English because it affects plurals (e.g., cats, dogs, horses), posessives (e.g., Matt’s, Pam’s, and Rich’s), as well as inflections for subject-verb agreement (hits, spills, washes). 

Rule

1) If the root word ends in a voiceless sound (e.g., rat), the -s ending is pronounced (cued) /t/. Exceptions to this will be noted below for voiceless sounds that need a vowel before adding the plural marker.

Final Phoneme of Root Word Examples
/ppp/ chips, sleeps, cramps, drops, thanks
/kkk/ bakes, works, drinks, bunks, books
/ttt/ its, rights, fists, gnats, hints
/fff/ laughs, paragraphs, goofs, whiffs, giraffes
/θthth/ strengths, myths

2) If the root word ends in a voiced sound (e.g., phone), the -s ending is pronounced (cued) /z/. This inclueds root words that end with vowels as all vowels are voiced. Exceptions to this will be noted below for voiced sounds that need a vowel before adding the plural marker.

Final Phoneme of Root Word Examples
/ddd/ yards, worlds, leads
/ðt͟htH// paths, soothes
/vvv/ serves, saves, loves, drives, thieves
/rrr/ scars, stairs, fears, cigars
/bbb/ herbs, knobs
/nnn/ clowns, mines, brains, lines, strains, acorns
/mmm/ Mom’s, terms, crumbs, plums, items
/lll/ balls, sells, files, wheels, patrols, towels
/ggg/ wigs, legs, mugs, eggs
/ŋngng/ meetings, fillings
[vowels] pies, sees, chews, plays, knows, cowboys, canoes, annoys

3) Exceptions to the rules above are found in words that end in a type of sound called sibilants. It isn’t necessary to know the term for these sounds, but it is worth knowing which phonemes are included: /ʃshsh/ (wish), /ʧchch/ (church), /sss/ (bus), /zzz/ (buzz), /ʒzhzh/ (garage), and /ʤjj/ (judge). These words take a vowel, /ɪĭi/ or /əəə/, before /zzz/**. Selection of /ɪĭi/ or /əəə/ in the examples below is not meant to suggest a preference for either vowel for that particular word. Note that, inspite of spelling, these final syllables do not take the vowel /ɛěeh/. 

Final Phoneme of Root Word Examples
/ʒzhzh/ garages, massages
/zzz/ abuses
/sss/ faces, horses, nieces, bosses, sentences, services, slices
/ʃshsh/ bushes, dishes, washes
/ʧchch/ churches, teaches, glitches, inches
/ʤjj/ lodges, languages, hinges, gauges, edges

** You do not need to commit to either /ɪĭi/ or /əəə/ for these plural endings. In reality, you are likely to alternate between the vowels depending on whether the word is cued alone or in a sentence and whether the word is stressed or not. For example, one may say the single word bushes as /bbbʊo͝oooʃshshɪĭizzz/, but they same cuer may pronounce the word with a schwa when it occurs in a sentence, The bushes need a good watering.

Abuses

chips

 • /ʧɪˈps/
 • /chiˈps/
 • /chĭˈps/
 • 8t1s3s

sleeps

 • /sliˈps/
 • /sleeˈps/
 • /slēˈps/
 • 3s6m1s3s

cramps

 • /kræˈmps/
 • /kraˈmps/
 • /krăˈmps/
 • 2s3t5s1s3s

drops

 • /drɑˈps/
 • /drahˈps/
 • /dräˈps/
 • 1s3sf1s3s

thanks

 • /θæˈŋks/
 • /thaˈngks/
 • /thăˈngks/
 • 7t8s2s3s

bakes

 • /beɪˈks/
 • /bayˈks/
 • /bāˈks/
 • 4c5t2s3s

works

 • /wɚˈks/
 • /wurˈks/
 • /wûrˈks/
 • 6m2s3s

drinks

 • /drɪˈŋks/
 • /driˈngks/
 • /drĭˈngks/
 • 1s3t8s2s3s

bunks

 • /bʌˈŋks/
 • /buhˈngks/
 • /bŭˈngks/
 • 4sd8s2s3s

books

 • /bʊˈks/
 • /booˈks/
 • /bo͝oˈks/
 • 4t2s3s

its

 • /ɪts/
 • /its/
 • /ĭts/
 • 5t5s3s

rights

 • /rɑɪˈts/
 • /rieˈts/
 • /rīˈts/
 • 3s5t5s3s

fists

 • /fɪˈsts/
 • /fiˈsts/
 • /fĭˈsts/
 • 5t3s5s3s

gnats

 • /næˈts/
 • /naˈts/
 • /năˈts/
 • 4t5s3s

hints

 • /hɪˈnts/
 • /hiˈnts/
 • /hĭˈnts/
 • 3t4s5s3s

laughs

 • /læˈfs/
 • /laˈfs/
 • /lăˈfs/
 • 6t5s3s

paragraphs

 • /pɛˈrəgræˌfs/
 • /pehˈrəgraˌfs/
 • /pěˈrəgrăˌfs/
 • 1c3sd7s3t5s3s

goofs

 • /guˈfs/
 • /gueˈfs/
 • /go͞oˈfs/
 • 7c5s3s

whiffs

 • /wɪˈfs/
 • /wiˈfs/
 • /wĭˈfs/
 • 6t5s3s

giraffes

 • /ʤɚæˈfs/
 • /juraˈfs/
 • /jûrăˈfs/
 • 7m5t5s3s

strengths

 • /strɛˈŋθs/
 • /strehˈngths/
 • /strěˈngths/
 • 3s5s3c8s7s3s

myths

 • /mɪˈθs/
 • /miˈths/
 • /mĭˈths/
 • 5t7s3s

yards

 • /jɑˈrdz/
 • /yahˈrdz/
 • /yäˈrdz/
 • 8sf3s1s2s

worlds

 • /wɚˈldz/
 • /wurˈldz/
 • /wûrˈldz/
 • 6m6s1s2s

leads

 • /liˈdz/
 • /leeˈdz/
 • /lēˈdz/
 • 6m1s2s

paths

 • /pæˈðz/
 • /paˈtHz/
 • /păˈt͟hz/
 • 1t2s*2s

soothes

 • /suˈðz/
 • /sueˈtHz/
 • /so͞oˈt͟hz/
 • 3c2s*2s

serves

 • /sɚˈvz/
 • /surˈvz/
 • /sûrˈvz/
 • 3m2s*2s

saves

 • /seɪˈvz/
 • /sayˈvz/
 • /sāˈvz/
 • 3c5t2s*2s

loves

 • /lʌˈvz/
 • /luhˈvz/
 • /lŭˈvz/
 • 6sd2s*2s

drives

 • /drɑɪˈvz/
 • /drieˈvz/
 • /drīˈvz/
 • 1s3s5t2s*2s

thieves

 • /θiˈvz/
 • /theeˈvz/
 • /thēˈvz/
 • 7m2s*2s

scars

 • /skɑˈrz/
 • /skahˈrz/
 • /skäˈrz/
 • 3s2sf3s2s

stairs

 • /stɛˈrz/
 • /stehˈrz/
 • /stěˈrz/
 • 3s5c3s2s

fears

 • /fɪˈrz/
 • /fiˈrz/
 • /fĭˈrz/
 • 5t3s2s

cigars

 • /sɪgɑˈrz/
 • /sigahˈrz/
 • /sĭgäˈrz/
 • 3t7sf3s2s

herbs

 • /ɚˈbz/
 • /urˈbz/
 • /ûrˈbz/
 • 5m4s2s

knobs

 • /nɑˈbz/
 • /nahˈbz/
 • /näˈbz/
 • 4sf4s2s

clowns

 • /klɑʊˈnz/
 • /klowˈnz/
 • /klowˈnz/
 • 2s6s5t4s2s

mines

 • /mɑɪˈnz/
 • /mieˈnz/
 • /mīˈnz/
 • 5s5t4s2s

brains

 • /breɪˈnz/
 • /brayˈnz/
 • /brāˈnz/
 • 4s3c5t4s2s

lines

 • /lɑɪˈnz/
 • /lieˈnz/
 • /līˈnz/
 • 6s5t4s2s

strains

 • /streɪˈnz/
 • /strayˈnz/
 • /strāˈnz/
 • 3s5s3c5t4s2s

acorns

 • /eɪˈkornz/
 • /ayˈkohrnz/
 • /āˈkōrnz/
 • 5c5t2sf3s4s2s

mom’s

 • /mɑˈmz/
 • /mahˈmz/
 • /mäˈmz/
 • 5sf5s2s

terms

 • /tɚˈmz/
 • /turˈmz/
 • /tûrˈmz/
 • 5m5s2s

crumbs

 • /krʌˈmz/
 • /kruhˈmz/
 • /krŭˈmz/
 • 2s3sd5s2s

plums

 • /plʌˈmz/
 • /pluhˈmz/
 • /plŭˈmz/
 • 1s6sd5s2s

items

 • /ɑɪˈtəmz/
 • /ieˈtəmz/
 • /īˈtəmz/
 • 5s5t5sd5s2s

balls

 • /bɔˈlz/
 • /bawˈlz/
 • /bôˈlz/
 • 4c6s2s

sells

 • /sɛˈlz/
 • /sehˈlz/
 • /sěˈlz/
 • 3c6s2s

files

 • /fɑɪˈlz/
 • /fieˈlz/
 • /fīˈlz/
 • 5s5t6s2s

wheels

 • /wiˈlz/
 • /weeˈlz/
 • /wēˈlz/
 • 6m6s2s

patrols

 • /pətroʊˈlz/
 • /pətrohˈlz/
 • /pətrōˈlz/
 • 1sd5s3sf6s2s

towels

 • /tɑʊˈlz/
 • /towˈlz/
 • /towˈlz/
 • 5s5t6s2s

wigs

 • /wɪˈgz/
 • /wiˈgz/
 • /wĭˈgz/
 • 6t7s2s

legs

 • /lɛˈgz/
 • /lehˈgz/
 • /lěˈgz/
 • 6c7s2s

mugs

 • /mʌˈgz/
 • /muhˈgz/
 • /mŭˈgz/
 • 5sd7s2s

eggs

 • /ɛˈgz/
 • /ehˈgz/
 • /ěˈgz/
 • 5c7s2s

meetings

 • /miˈtɪŋz/
 • /meeˈtingz/
 • /mēˈtĭngz/
 • 5m5t8s2s

fillings

 • /fɪˈlɪŋz/
 • /fiˈlingz/
 • /fĭˈlĭngz/
 • 5t6t8s2s

pies

 • /pɑɪˈz/
 • /pieˈz/
 • /pīˈz/
 • 1s5t2s

sees

 • /siˈz/
 • /seeˈz/
 • /sēˈz/
 • 3m2s

chews

 • /ʧuˈz/
 • /chueˈz/
 • /cho͞oˈz/
 • 8c2s

plays

 • /pleɪˈz/
 • /playˈz/
 • /plāˈz/
 • 1s6c5t2s

knows

 • /noʊˈz/
 • /nohˈz/
 • /nōˈz/
 • 4sf2s

cowboys

 • /kɑʊˈbɔɪˌz/
 • /kowˈboyˌz/
 • /kowˈboiˌz/
 • 2s5t4c5t2s

canoes

 • /kənuˈz/
 • /kənueˈz/
 • /kəno͞oˈz/
 • 2sd4c2s

annoys

 • /ənɔɪˈz/
 • /ənoyˈz/
 • /ənoiˈz/
 • 5sd4c5t2s

garages

 • /gɚɑˈʒɪz/
 • /gurahˈzhiz/
 • /gûräˈzhĭz/
 • 7m5sf1t2s

massages

 • /məsɑˈʒɪz/
 • /məsahˈzhiz/
 • /məsäˈzhĭz/
 • 5sd3sf1t2s

abuses

 • /əbjuˈzɪz/
 • /əbyueˈziz/
 • /əbyo͞oˈzĭz/
 • 5sd4s8c2t2s

faces

 • /feɪˈsəz/
 • /fayˈsəz/
 • /fāˈsəz/
 • 5c5t3sd2s

horses

 • /hɔˈrsɪz/
 • /hawˈrsiz/
 • /hôˈrsĭz/
 • 3c3s3t2s

nieces

 • /niˈsɪz/
 • /neeˈsiz/
 • /nēˈsĭz/
 • 4m3t2s

bosses

 • /bɔˈsɪz/
 • /bawˈsiz/
 • /bôˈsĭz/
 • 4c3t2s

sentences

 • /sɛˈntənsəz/
 • /sehˈntənsəz/
 • /sěˈntənsəz/
 • 3c4s5sd4s3sd2s

services

 • /sɚˈvəsɪz/
 • /surˈvəsiz/
 • /sûrˈvəsĭz/
 • 3m2sd3t2s

slices

 • /slɑɪˈsɪz/
 • /slieˈsiz/
 • /slīˈsĭz/
 • 3s6s5t3t2s

bushes

 • /bʊˈʃɪz/
 • /booˈshiz/
 • /bo͝oˈshĭz/
 • 4t6t2s

dishes

 • /dɪˈʃəz/
 • /diˈshəz/
 • /dĭˈshəz/
 • 1t6sd2s

washes

 • /wɑˈʃəz/
 • /wahˈshəz/
 • /wäˈshəz/
 • 6sf6sd2s

churches

 • /ʧɚˈʧəz/
 • /churˈchəz/
 • /chûrˈchəz/
 • 8m8sd2s

teaches

 • /tiˈʧɪz/
 • /teeˈchiz/
 • /tēˈchĭz/
 • 5m8t2s

glitches

 • /glɪˈʧəz/
 • /gliˈchəz/
 • /glĭˈchəz/
 • 7s6t8sd2s

inches

 • /ɪˈnʧəz/
 • /iˈnchəz/
 • /ĭˈnchəz/
 • 5t4s8sd2s

lodges

 • /lɑˈʤɪz/
 • /lahˈjiz/
 • /läˈjĭz/
 • 6sf7t2s

languages

 • /læˈŋgwəʤəz/
 • /laˈnggwəjəz/
 • /lăˈnggwəjəz/
 • 6t8s7s6sd7sd2s

hinges

 • /hɪˈnʤəz/
 • /hiˈnjəz/
 • /hĭˈnjəz/
 • 3t4s7sd2s

gauges

 • /geɪˈʤɪz/
 • /gayˈjiz/
 • /gāˈjĭz/
 • 7c5t7t2s

edges

 • /ɛˈʤɪz/
 • /ehˈjiz/
 • /ěˈjĭz/
 • 5c7t2s

bushes

 • /bʊˈʃɪz/
 • /booˈshiz/
 • /bo͝oˈshĭz/
 • 4t6t2s

bushes

 • /bʊˈʃəz/
 • /booˈshəz/
 • /bo͝oˈshəz/
 • 4t6sd2s