Letter Xx

Xx is a somewhat special letter in written English because it does not represent its own unique phoneme. In fact, it often serves to represent more than one phoneme in a word. For this reason, instructors may devote time in an introductory cued English class to covering how words with Xx are cued.

Common Pronunciation

The most common pronunciation for the letter x is a combinations of /kkk/ and /sss/ as in Texasmixflaxsix. Another common pronunciation is the combination of /ggg/ and /zzz/ as in example and exist. Some words may may be pronounced with either combination. For example, exit may be pronounced with /ks/ or /gz/. Which combination is used may be a function of one’s dialect or the part of speech. For some cuers, one combination may be used for the noun and the other for a verb:

 • Noun: The exit is at the end of the hall.
 • Verb: We should exit the building immediately.

Notice that the addition of either /sss/ or /zzz/ to the preceding consonant follows the same voicing rule that occurs with addition of plural -s. Voiceless /kkk/ takes voiceless /sss/. The voiced consonant /ggg/ takes the voiced consonant /zzz/. So, while a word may be pronounced with either /ks/ or /gz/, it is unlikely to mix those combinations. In other words,  */kz/ or */gs/ are unlikely pronunciations for native English users.

Additional Pronunciations

The letter Xx has several other possible pronunciations. At the beginning or words, it may be pronounced as /zzz/. The following table provides a few of the less common pronunciations of this tricky letter.

Pronunciation Examples
/zzz/ anxietyxenophobiaxylophone
/ʃshsh/ anxious
/kkkʃshsh/ anxious, noxious, sexual, complexion
/ɪĭigggzzz/ Xavier
/gggʒzhzh/ luxury, luxurious
/hhh/ Mexico
(silent) faux

Practice

ax, axis, box, deluxe, exact, exhaust, fax, fix, flex, foxMexico, mixer, oxygen, pox, sexy, taxes, toxic, toxin, wax.

See Also

Texas

 • /tɛˈksɪs/
 • /tehˈksis/
 • /těˈksĭs/
 • 5c2s3t3s

mix

 • /mɪˈks/
 • /miˈks/
 • /mĭˈks/
 • 5t2s3s

flax

 • /flæˈks/
 • /flaˈks/
 • /flăˈks/
 • 5s6t2s3s

six

 • /sɪˈks/
 • /siˈks/
 • /sĭˈks/
 • 3t2s3s

example

 • /ɪgzæˈmpəl/
 • /igzaˈmpəl/
 • /ĭgzăˈmpəl/
 • 5t7s2t5s1sd6s

exist

 • /ɪgzɪˈst/
 • /igziˈst/
 • /ĭgzĭˈst/
 • 5t7s2t3s5s

exit

 • /ɛˈksɪt/
 • /ehˈksit/
 • /ěˈksĭt/
 • 5c2s3t5s

exit

 • /ɛˈgzɪt/
 • /ehˈgzit/
 • /ěˈgzĭt/
 • 5c7s2t5s

exit

 • /ɛˈksɪt/
 • /ehˈksit/
 • /ěˈksĭt/
 • 5c2s3t5s

exit

 • /ɛˈgzɪt/
 • /ehˈgzit/
 • /ěˈgzĭt/
 • 5c7s2t5s

anxiety

 • /æŋzɑɪˈəti/
 • /angzieˈətee/
 • /ăngzīˈətē/
 • 5t8s2s5t5sd5m

xenophobia

 • /zɛˌnəfoʊˈbiə/
 • /zehˌnəfohˈbeeə/
 • /zěˌnəfōˈbēə/
 • 2c4sd5sf4m5sd

xylophone

 • /zɑɪˈləfoʊˌn/
 • /zieˈləfohˌn/
 • /zīˈləfōˌn/
 • 2s5t6sd5sf4s

anxious

 • /æˈŋʃəs/
 • /aˈngshəs/
 • /ăˈngshəs/
 • 5t8s6sd3s

anxious

 • /æˈŋkʃəs/
 • /aˈngkshəs/
 • /ăˈngkshəs/
 • 5t8s2s6sd3s

noxious

 • /nɑˈkʃəs/
 • /nahˈkshəs/
 • /näˈkshəs/
 • 4sf2s6sd3s

sexual

 • /sɛˈkʃuəl/
 • /sehˈkshueəl/
 • /sěˈksho͞oəl/
 • 3c2s6c5sd6s

complexion

 • /kəmplɛˈkʃən/
 • /kəmplehˈkshən/
 • /kəmplěˈkshən/
 • 2sd5s1s6c2s6sd4s

Xavier

 • /ɪgzeɪˈvjɚ/
 • /igzayˈvyur/
 • /ĭgzāˈvyûr/
 • 5t7s2c5t2s8m

luxury

 • /lʌˈgʒɚi/
 • /luhˈgzhuree/
 • /lŭˈgzhûrē/
 • 6sd7s1m5m

luxurious

 • /ləgʒɚˈiəs/
 • /ləgzhurˈeeəs/
 • /ləgzhûrˈēəs/
 • 6sd7s1m5m5sd3s

Mexico

 • /mɛˈhikoʊˌ/
 • /mehˈheekohˌ/
 • /měˈhēkōˌ/
 • 5c3m2sf

faux

 • /foʊˈ/
 • /fohˈ/
 • /fōˈ/
 • 5sf

ax

 • /æˈks/
 • /aˈks/
 • /ăˈks/
 • 5t2s3s

axis

 • /æˈksɪs/
 • /aˈksis/
 • /ăˈksĭs/
 • 5t2s3t3s

box

 • /bɑˈks/
 • /bahˈks/
 • /bäˈks/
 • 4sf2s3s

deluxe

 • /dəlʌˈks/
 • /dəluhˈks/
 • /dəlŭˈks/
 • 1sd6sd2s3s

exact

 • /ɪgzæˈkt/
 • /igzaˈkt/
 • /ĭgzăˈkt/
 • 5t7s2t2s5s

exhaust

 • /ɪgzɔˈst/
 • /igzawˈst/
 • /ĭgzôˈst/
 • 5t7s2c3s5s

fax

 • /fæˈks/
 • /faˈks/
 • /făˈks/
 • 5t2s3s

fix

 • /fɪˈks/
 • /fiˈks/
 • /fĭˈks/
 • 5t2s3s

flex

 • /flɛˈks/
 • /flehˈks/
 • /flěˈks/
 • 5s6c2s3s

fox

 • /fɑˈks/
 • /fahˈks/
 • /fäˈks/
 • 5sf2s3s

Mexico

 • /mɛˈksəkoʊˌ/
 • /mehˈksəkohˌ/
 • /měˈksəkōˌ/
 • 5c2s3sd2sf

mixer

 • /mɪˈksɚ/
 • /miˈksur/
 • /mĭˈksûr/
 • 5t2s3m

oxygen

 • /ɑˈksəʤɪn/
 • /ahˈksəjin/
 • /äˈksəjĭn/
 • 5sf2s3sd7t4s

pox

 • /pɑˈks/
 • /pahˈks/
 • /päˈks/
 • 1sf2s3s

sexy

 • /sɛˈksi/
 • /sehˈksee/
 • /sěˈksē/
 • 3c2s3m

taxes

 • /tæˈksɪz/
 • /taˈksiz/
 • /tăˈksĭz/
 • 5t2s3t2s

toxic

 • /tɑˈksɪk/
 • /tahˈksik/
 • /täˈksĭk/
 • 5sf2s3t2s

toxin

 • /tɑˈksɪn/
 • /tahˈksin/
 • /täˈksĭn/
 • 5sf2s3t4s

wax

 • /wæˈks/
 • /waˈks/
 • /wăˈks/
 • 6t2s3s